Gratis bezorgd vanaf 199 euro Levering binnen 3 tot 4 werkdagen Beoordeeld met 9.6 / 10 De pizzaoven specialist sinds 2006

Algemene voorwaarden

Lees meer
Fornitalia algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

 1. Fornitalia Pizzaovens is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 81049307.
 2. Het vestigingsadres van Fornitalia is Sint Catharinaweg 2, 5731 SB te Mierlo.
 3. Het BTW nummer van Fornitalia is NL002586426B08
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fornitalia . Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 5. Fornitalia heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
 6. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Fornitalia (http://www.pizzaovens.nl, http://www.pizzaovens.be & http://www.fornitalia.nl ). Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Fornitalia zijn vrijblijvend. Fornitalia behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken.
 2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Garantie

 1. Fornitalia levert al haar pizzaovens af met 2 jaar fabrieksgarantie op materiaalfouten. Deze garantie is niet van toepassing indien:
 • De oven niet werd geïnstalleerd volgens de meegeleverde montage en gebruikershandleiding.
 • De oven niet werd geïnstalleerd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
 • De oven werd opgestookt met andere producten dan schoon en droog medium- of hardhout. Producten met            abnormale brandeigenschappen zoals, maar niet beperkt tot, verlijmd hout, triplex en geverfd hout kunnen              excessieve temperaturen tot gevolg hebben welke de oven kunnen beschadigen.
 • Er sprake is van normale slijtage.
 • Er sprake is van barsten als gevolg van oververhitting of als gevolg van vorst.
 • De oven niet op de juiste wijze werd gehard, langzaam ingestookt is volgens het schema.
 • Er sprake is van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp in zowel de koepel als de vloerdelen.
 1. Fornitalia is in geval van een terechte garantieclaim slechts gehouden het product te repareren of te vervangen dan wel het aankoopbedrag terug te storten. Fornitalia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of vervolgschade noch voor letselschade, brandschade, inkomstenderving of verwachtte inkomstenderving.
 2. Fornitalia kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebreken aan het product ongeacht of deze zich voordoen voor of na vervanging of reparatie van het product en ongeacht of deze schade het gevolg is van Fornitalia’s nalatigheid.
 3. Fornitalia behoudt zich het recht voor elke garantieclaim te onderzoeken en te beslissen over de manier waarop de claim wordt behandeld.

4. Afkoelingsperiode

 1. In geval van koop op afstand heeft de koper gedurende 14 dagen na de ontvangst van het bestelde artikel, het recht de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. Indien u niet tevreden bent over een product kunt u binnen 8 dagen na levering en na schriftelijke bevestiging door Fornitalia het product, mits ongebruikt en onbeschadigd, in goede staat en in de originele verpakking, retourneren aan Fornitalia. Een eventueel gedane vooruitbetaling van de geretourneerde producten wordt na ontvangst van de producten door Fornitalia binnen uiterlijk 14 dagen aan u vergoed. U dient wel zelf zorg te dragen voor franco terugzending van het product.
 2. Indien u een beschadigd product heeft ontvangen wordt dit, indien mogelijk, door Fornitalia kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Beschadigingen en/of andere gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemeld te worden aan: info@pizzaovens.be of info@fornitalia.nl. Wanneer het, om wat voor reden dan ook, onmogelijk is het zelfde product te leveren zal Fornitalia een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Alleen wanneer u niet akkoord bent met het alternatief zal het geleverde bij u worden opgehaald en zal het reeds betaalde bedrag zonder inhoudingen binnen 14 dagen worden teruggestort.

5. Prijzen en condities

 1. Alle op de website aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, maar – voor zover van toepassing - excl. bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven. Het afhalen van ovens en andere producten aan het vestigingsadres van Fornitalia is niet mogelijk daar deze rechtstreeks vanaf de transporteur, importeur of fabrikant worden verstuurd.
 2. Fornitalia verkoopt al haar producten per stuk of een veelvoud daar van.
 3. Betaling dient altijd vooruit per bankoverschrijving te geschieden of via de betaaloptie op de website. (tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen) Rembourszendingen zijn niet mogelijk. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Fornitalia een factuur per E-mail. Na bijschrijving van het bedrag op onze rekening wordt uw bestelling verstuurd.
 4. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Fornitalia aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 5. Indien betaling niet vooruit heeft plaats gevonden is na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. Na plaatsing van een order via de website van Fornitalia ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Wij sturen u altijd een BTW-factuur toe. Belgische ondernemers dienen hun bedrijfsnaam en BTW nummer te vermelden.
 7. Indien bij vooruitbetaling de betalingstermijn wordt overschreden, is Fornitalia gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de bestelling als “niet gedaan” te beschouwen.

6. Levering

 1. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland en België. Voor leveringen buiten deze landen kunt u contact met ons opnemen via info@pizzaovens.be of info@fornitalia.nl .
 2. Fornitalia verstuurt de bestelling zodra bericht van betaling ontvangen is. Dit neemt, afhankelijk van het gekozen product, maximaal 2 tot 3 werkweken in beslag, gerekend vanaf de datum van betaling. De leveringstermijn wordt op de factuur vermeld. Indien u de factuur betaalt gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de opgegeven leveringstermijn. Wanneer er meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 levering en op verschillende data wordt uitgeleverd.
 3. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om enige reden door Fornitalia met meer dan 2 werkweken overschreden wordt, zal Fornitalia de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst met Fornitalia te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Fornitalia te melden. Eventueel voor deze opdracht reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) werkdagen nadat Fornitalia het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, door Fornitalia teruggestort.
 4. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Fornitalia totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de, krachtens de overeenkomst, geleverde zaken volledig aan Fornitalia zijn voldaan.
 5. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor Fornitalia. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Fornitalia kunnen worden uitgesloten.

7. Overmacht

 1. Fornitalia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden kunnen een gevolg zijn van onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking, een pandemie, milieu- en-,of klimatologische rampen, oorlogen en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

8. Klachten

 1. De afnemer dient een klacht schriftelijk aan Fornitalia kenbaar te maken per brief, email, of fax op een van de adressen zoals vermeld op de website. Fornitalia zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en hier de afnemer vervolgens onverwijld van op de hoogte stellen. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fornitalia.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Vind hier meer info over het ODR platform: https://www.webwinkelkeur.nl/een-europees-odradr-platform/
 2. Per post: Sint Catharinaweg 2, 5731 SB, Mierlo, Nederland

9. Bescherming persoonsgegevens

 1. Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 2. De aan Fornitalia verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Fornitalia niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons e-mail bestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen naar info@fornitalia.nl waarna uw adres per omgaande uit ons bestand verwijderd wordt.
 3. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.(AVG mei 2018)

10. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fornitalia is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te ‘s Hertogenbosch.

11. Opgesteld

 1. Mierlo, 10 April 2021
Contact Fornitalia
Bel ons:+31(0)615958990 Ma t/m Vr | 09:00 - 17:00
Mail ons: info@fornitalia.nl Wij staan voor je klaar
Vraag een gratis demo aan! Klik hier voor meer informatie
Contact
Aan het laden...